เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?

0 Comments
เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา คือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจเช็คข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัดเพื่อการพยากรณ์อากาศ โดยการตรวจเช็คตัวแปรที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีดังนี้ 

ความกดอากาศ 

ทิศทาง และ ความเร็วลม 

อุณหภูมิอากาศ 

ความชื้นสัมพัทธ์ 

ชนิดและปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้า 

หยาดน้ำฟ้า 

ทัศนวิสัย 

และ การตรวจเช็คตัวแปรดังกล่าวนั้นก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลากหลายชนิดด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วย 

  • บารอมิเตอร์ (Barometer): ความกดอากาศ 
  • เครื่องวัดทิศทางลม (Wind vane) และเครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer): ทิศทาง และ ความเร็วลม
  • เทอร์มอมิเตอร์ชนิดสูงสุดต่ำสุด (Max-min thermometer): อุณหภูมิ 
  • ไฮโกรมิเตอร์ชนิดกระเปาะเปียกกระเปาะแห้ง (Wet dry bulb hygrometer): ความชื้นสัมพัทธ์  ​ 
  • เรดาร์ และดาวเทียม: ชนิดและปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้า 
  • วัดปริมาณน้ำฝน: หยาดน้ำฟ้า
  • สายตา: ทัศนวิสัย

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในระบบการพยากรณ์อากาศ

เครื่องมือที่ใช้ในระบบการพยากรณ์อากาศสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน เครื่องมือตรวจอากาศพิเศษ 

  • เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น

ในสถานีตรวจอากาศผิวพื้นแต่ละสถานีจะมีสนามอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นที่สำหรับตรวจวัดอากาศผิวพื้น โดยเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้จะตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน ซึ่งจะมีเวลาหลักของการตรวจวัด คือเวลา 0000Z (07.00 น.) และเวลา 1200Z (19.00 น.) โดยในระหว่างเวลาหลักเหล่านี้ อาจมีการตรวจวัดเช่น เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ เพิ่มเติมได้ตามที่กำหนดไว้เพื่อความเหมาะสม

  • เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ มีความเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ สารประกอบอุตุนิยมวิทยาในระดับชั้นบน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากผิวพื้นของโลกด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาในบรรยากาศด้วย โดยเฉพาะในชั้นโทรโพสเฟียร์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัด เพื่อการพยากรณ์อากาศที่ตรวจวัด โดยเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนนี้ โดยมากจะเป็นข้อมูลหลักทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความกด ลมและความชื้นอากาศในระดับต่าง ๆ การตรวจวัดข้อมูลเหล่านี้ใช้เครื่องมือหลักที่เรียกว่า Radiosonde

และสุดท้าย คือ เครื่องมือตรวจอากาศพิเศษ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดปรากฏการณ์หรือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเสริมในการวิเคราะห์พยากรณ์อากาศ เครื่องมือตรวจอากาศพิเศษเหล่านี้มีหลายอย่าง อาทิ เรดาร์ตรวจอากาศ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และเครื่องมือสำหรับตรวจวัดความสูงของคลื่น แสดงภาพถ่ายดาวเทียมแบบต่าง ๆ VI, IR ภาพแสดงตรวจฝนด้วย Radar