หางานฝ่ายผลิตยากหรือไม่?

0 Comments
สมัครงานฝ่ายผลิต

          งานฝ่ายผลิตนั้นเป็นตำแหน่งงานทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ในองค์กรที่มีการผลิตสินค้าด้วยตนเอง และพบได้มากในองค์กรที่ทำงานด้านอุตสาหกรรม และประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีดรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นงานฝ่ายผลิตจึงเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการเป็นอันดับต้นๆของตลาดแรงงานในประเทศไทย เพราะในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนั้นจำเป็นต้องมีพนักงานในการทำงานที่ฝ่ายผลิตเป็นจำนวนมาก

          ฝ่ายผลิตนั้นไม่ใช่แค่การทำงานของบุคคลที่ใช้มือผลิตสินค้าแต่ละชิ้น แต่ยังรวมไปถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตสินค้า ขนย้ายวัตถุดิบ จัดเก็บวัตถุดิบ นำวัตถุดิบเหล่านั้นมาแปรรูป และยังรวมไปถึงผู้มีหน้าที่บรรจุหีบห่อสินค้าเหล่านั้นอีกด้วย ดังนั้นฝ่ายผลิตจึงมีการดำเนินงานที่หลายขั้นตอนและแยกย่อยเป็นฝ่ายต่างๆอีกมากมาย เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างราบรื่นและตรงตามเป้าหมาย การแยกย่อยของงานฝ่ายผลิตนั้น มีขึ้นเพื่อไม่ให้ปัญหาที่เกิดในขั้นตอนย่อยต่างๆมีผลกระทบต่อภาพรวมการผลิตมากจนเกินไป ซึ่งด้วยจำนวนฝ่ายย่อยที่มากมายและการดำเนินงานหลากหลายขั้นตอน รวมไปถึงโรงงานที่มีมากมายในประเทศ ทำให้ผู้ที่ต้องการสมัครงานฝ่ายผลิตหรือหางานฝ่ายผลิตนั้นมีตัวเลือกในการสมัครงานค่อนข้างมาก เพราะฝ่ายผลิตต้องการแรงงานในแต่ละฝ่ายย่อยเป็นจำนวนมาก ตลาดแรงงานของฝายผลิตจึงถือว่าเป็นตลาดที่ต้องการแรงงานมาเพิ่มอยู่เสมอ เพราะถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเครื่องจักรช่วยทุ่นแรงและลดต้นทุนในการผลิตสินค้า แต่ก็มีขั้นตอนบางขั้นตอนหรือสินค้าบางชนิดที่เครื่องจักรไม่สามารถนำมาทดแทนแรงงานจากมนุษย์ได้ ผู้ที่กำลังมองหางานฝ่ายผลิตจึงไม่ต้องกังวลว่าเมื่อสมัครงานฝ่ายผลิตไปแล้วจะมีปริมาณงานรองรับน้อยหรือไม่เพียงพอ แต่ถึงแม้ตลาดแรงงานจะต้องการแรงงานฝ่ายผลิตเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ที่ทำงานฝ่ายนี้ก็ควรพัฒนาทักษะในการทำงานของตนเองอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ล้าหลังผู้อื่นจนเกินไปและช่วยให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่ทำเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เช่นการเลื่อนตำแหน่งไปเป็นหัวหน้าฝ่ายย่อยของขั้นตอนการผลิตนั้นๆเป็นต้น

          จะเห็นได้ว่า งานฝ่ายผลิตนั้นไม่ใช่ตำแหน่งงานที่หางานทำยาก เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างสูง แต่ผู้ที่จะสมัครงานก็ต้องมีความสามารถตรงตามที่ตำแหน่งงานที่มีอยู่ระบุไว้ด้วยเช่นกัน เพราะงานฝ่ายผลิตในบางตำแหน่งงานนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการทำงาน ดังนั้นผู้ที่ต้องการสมัครงานฝ่ายผลิตจึงควรดูความเหมาะสมของตนเองและตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครให้สอดคล้องและเหมาะสมด้วยเช่นกันต